Arhiva articole No categorised

Statutul Uniunii Croatilor din Romania. PDF Imprimare E-mail

     I. DISPOZIŢII GENERALE Art.1. a) Uniunea Croaţilor din România (în continuare Uniunea) este o organizaţie etnică, neguvernamentală, apolitică, independentă, democratică, cu activităţi fără profit în domeniul social, cultural-artistic, al învăţământului şi al educaţiei religioase şi este asociaţie de utilitate publică, conform HG nr.1281 din 2008 constituită pe ba¬za liberului consimţământ.

     b) Scopul Uniunii Croaţilor din România se concretizează în: -pă¬strarea identităţii etnice în toate formele ei de manife¬stare; -păstrarea patrimoniului cultural, în conformitate cu pre¬vederile Constituţiei României; -susţinerea dezvoltării etniei croate din România; -stabilirea relaţiilor cu organizaţii similare din ţară şi din întreaga lume, precum şi cu poporul de origine din Croaţia.

     Art.2. a) Organizaţia poartă denumirea de UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA.

     b) denumirea prescurtată, de drept, este UCR.

     c) Sediul Central al UCR este la Caraşova, nr.22, jud. Caraş-Severin, cod. 327065, România.  

     Art.3. UCR acţionează: 

     a) pe întreg cuprinsul României;

     b) peste hotare, în conformita¬te cu Regulamentul pe care-l va adopta Biroul Executiv, dacă aceasta nu contravine prevederilor juridice ale ţării respective.

     Art.4. UCR este succesorul de drept al organizaţiei "Karaševski ogranak" din cadrul Uniunii Democratice a Sârbilor, dar nu şi continuatorul programului acesteia.

     Art.5. În relaţiile interne şi externe, UCR este reprezen¬tat de preşedintele şi secretarul general, sau o altă persoană împuternicită care trebuie să fie membru în Consiliul Coordonator.    

     Art.6. a) Ştampila UCR-ului este rotundă. Textul exte¬rior este în limba croată "Zajedništvo Hrvata u Ru¬munjskoj", textul interior este în limba română "Uniunea Croaţilor din România", iar la mijloc se află emblema UCR-ului.

b) Emblema UCR-ului este turnul, simbolizând ruinele "Cetăţii Caraşovei", denumită Cetatea Turcului.

     II. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII UCR-ului

     Art.7. (1) Prin reprezentanţii săi aleşi sau desemnaţi în organele locale ale legislativului, prin reprezentanţii nu¬miţi în organismele de conducere locală, comunală, teri¬torială, guvernamentală şi parlamentară, UCR va acţiona - în concor¬danţă deplină cu legislaţia României, a documentelor in¬ternaţionale privind drepturile omului din care România face parte - pentru respectarea drepturilor minorităţii croate din România în domeniul vieţii culturale, politice, educaţiei şi instrucţiei, în domeniul religios şi economic.

(2) În sensul prevederilor de la alineatul (1), UCR va acţiona:

- pentru promovarea reprezentanţilor săi în structurile locale, administrative şi legislative (comunale şi judeţene), parlamentare şi alte structuri stabilite prin Constituţie şi legi; -pentru cercetarea şi dezvoltarea tradiţiilor;

-pentru însuşirea limbii materne şi a culturii în limba maternă;

-pentru înfiinţarea şi susţinerea învăţământului în limba maternă la toate nivelele, potrivit legislaţiei din România;

-pentru păstrarea dreptului la confesiune şi educaţie religioasă;

-pentru păstrarea, cercetarea şi promovarea creaţiilor orale şi scrise, în limba maternă şi în limba sta¬tului, precum şi a realizărilor din toate genurile ale arte¬lor create pe aceste meleaguri în cadrul comunităţii;

-în domeniul activităţilor editoriale unilingve sau bilingve;

-pentru realizarea emisiunilor la radio şi televi¬ziune în limba maternă;

-promovarea relaţiilor de prietenie cu poporul majoritar şi celelalte minorităţi naţionale, precum şi cu diaspora croată de pretutindeni;

-dezvoltarea relaţiilor interne şi externe în domeniul învăţământului, cultural-artistic, sportiv, religios şi economic.

     Art.8. Promovarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între România şi Republica Croaţia.

     Art.9. Susţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice ale comunităţii croate prin structuri legislative locale şi centrale, precum şi organisme economice.

     III. STATUTUL JURIDIC AL UCR-ului

     Art.10. UCR este persoană juridică în baza În¬cheierii nr.20/18.-VI. 1991, a Judecătoriei Terito¬riale Reşiţa şi de utilitate publică H.G. nr.1281 din 2008.

     Art.11. (1) Întrunirile UCR-ului sunt publice.

(2) În baza hotărârii Biroului Executiv, unele întruniri ale organismelor UCR se pot desfăşura şi cu uşile închise.

     IV. MEMBRII UCR-ului

     Art.12. Membrii UCR pot fi:

a) activi (participativi);

b) contribuabili;

c) de onoare.

     Art. 13. (1) Membru activ. Membru activ poate deveni orice persoană, indiferent de confesiune religioasă, care:

a) este de naţionalitate croată;

b) este de altă naţionalitate, dar poate dovedi că convieţuieşte în cadrul comunităţii croate sau este căsătorit (ă) cu o persoană de naţionalitate croată;

c) persoana care a împlinit vârsta de 14 ani;

d) aderă la obiectivele activităţilor UCR-ului;

e) acceptă principiile din Programul - cadru şi recunoaşte statutul UCR-ului;

f) manifestă voinţa realizării obiectivelor UCR;

g) nu este membru al unei alte organizaţii etnice sau formaţiuni politice.

(2) Primirea membrilor activi:

a) Persoana care doreşte să devină membru al UCR va depune o cerere scrisă la Biroul Executiv al organizaţiei locale în raza căreia domiciliază;

b) Consiliul de conducere al organizaţiei este obligat ca în termen de 30 de zile să adopte hotărârea de (ne) primire în rândul membrilor ac¬tivi;

c) Schimbarea domiciliului, atrage după sine şi mutarea membrului în organizaţia în raza căreia are noul domiciliu;

d) Persoanele care trăiesc în localităţile în care nu există organizaţiile locale, se pot adresa celei mai apropiate organizaţii sau după preferinţă.

     Art.14. Membru contribuabil poate deveni orice persoa¬nă fizică sau juridică care solicită aceasta prin ce¬rere scrisă Biroului Executiv al organizaţiei locale sau Consiliului Coordonator al UCR şi se obligă să achite anual cel puţin 100 lei în contul UCR.

Art.15. (1) Membru de onoare poate deveni persoana care are merite deosebite în crearea, consolidarea unităţii şi creşterea prestigiului UCR, indiferent de naţionalitate sau confesiune religioasă, la propu¬nerea Biroului Executiv şi în baza hotărârii Consiliului Coordonator sau al Congresului UCR. Mem¬brii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei.

(2) Propunerea pentru a deveni membru de onoare o face Biroul Executiv Consiliului Coordonator spre aprobare, care adoptă o hotărâre.

Art.16. Drepturile membrilor: Membrii activi ai UCR au următoarele drepturi:

a) de a activa în cadrul organizaţiei şi a organis¬melor în care sunt aleşi, pentru stabilirea direcţii¬lor de activitate ale UCR conform prevederilor sta¬tului şi programului-cadru adoptat;

b) de a fi informaţi despre activitatea şi direc¬ţiile de acţiune ale UCR, de către organismele de conducere ale UCR-ului;

c) de a alege organele UCR-ului;

d) de a fi aleşi în organele de conducere după un stagiu de cel puţin doi ani de la primire;

e) de a se bucura de serviciile UCR-ului.

     Art. 17. Îndatoririle membrilor: Membrii activi ai UCR au următoarele îndatoriri:

a) de a milita pentru promovarea obiectivelor urmărite prin activitatea UCR-ului;

b) de a acţiona pentru menţinerea unităţii UCR-ului şi a se opune oricărei încercări de subminare a acesteia;

c) de a achita regulat cotizaţia;

d) toţi membrii propuşi de organizaţiile locale, Consiliul Coordonator sau Congresul UCR, şi aleşi în organele legislative, în structurile guver¬namentale, au obligaţia de a informa periodic, în scris, organizaţia, consiliul de conducere teritorial sau Consiliul Coordonator, despre activitatea de¬pusă, la termenele stabilite de organele respective. În cazul în care raportul prezentat este apreciat negativ, raportorului i se retrage sprijinul politic.

     Art.18. Măsuri disciplinare: (1) Neglijarea parţială sau totală a obligaţiilor statutare şi a celor revenite prin învestitură se sancţionează cu următoarele măsuri disciplinare:

a) avertisment verbal în faţa adunării genera¬le sau a structurii de conducere din care face par¬te;

b) avertisment scris la propunerea structurii de conducere al organizaţiei sau executivului acestuia;

c) excluderea din rândul membrilor organizaţiei sau a structurii din care face parte, în baza hotărârii adunării generale, respectiv a structurii de conducere;

d) excludere fără avertisment verbal sau scris, care se aplică în urma comiterii unei/unor, abateri grave.

(2) Abatere gravă se consideră:

a) subminarea unităţii şi a prestigiului UCR;

b) utilizarea investiturii în structura de conducere cu scopul realiz¬ării unor interese personale (cu excepţia drepturi¬lor garantate prin Constituţia României);

c) acţiunea fără învestitură prin Statut, program ori apro¬bare prealabilă;

d) orice alt abuz săvârşit prin utilizarea funcţiei îndeplinite.

(3) Contestaţia împotriva sancţiunilor aplicate se depune structurii ierarhice superioare în termen de 20 de zile de la data intrării acestora în vigoare, iar structura primitoare are obligaţia ca în termen de 30 de zile să se pronunţe asupra contestaţiei depuse.

(4) Reprimirea în rândurile membrilor activi se face în baza cererii scrise adresată organizaţiei locale, care va adopta o hotărâre pozitivă numai pe baza unei analize temeinice a motivelor invoca¬te.

     Art. 19. Calitatea de membru încetează:

a) în cazul decesului;

b) pe baza cererii scrise adresată organiza¬ţiei locale din care face parte membrul;

c) prin excluderea din rândul membrilor;

d) prin înscrierea într-o altă organizaţie et¬nică sau formaţiune politică.

     V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNIUNII

     Art.20 (1) UCR este organizată pe principiul zo¬nal, zona Caraş-Severinului şi zona Timişului;

(2) Zona Caraş-Severinului se compune din două comune: Caraşova şi Lupac, oraşul Reşiţa şi localitatea Tirol, iar din zona Ti¬mişului fac parte Recaş, Cenei şi Checea.

(3) În subdiviziunea celor două comune intră şi localităţile care le aparţin administrativ.

(4) a) Baza structurilor organizatorice din aliniatele 1-3 o constituie organizaţia locală constituită din membrii activi. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 11 membri.

b) Organizaţia comunală cuprinde mai multe organizaţii loca¬le, iar numărul total al membrilor acestora nu poate fi mai mic de 150.

(5) a) Organizaţiile locale, comunale şi struc¬turile zonale activează pe baza pla-nurilor proprii prin care se va urmări realizarea obiectivelor comune şi specifice stabilite prin Sta¬tut şi Programul-cadru al UCR.

b) Locul acţiunilor de interes comun, cum sunt festivalurile folclorice, seminariile şi simpozioane ştiinţifice, consfătuiri şi acţiuni în domeniul învăţământului, se stabileşte de către Consiliul Coordonator.

     Art.21 Organizaţiile locale, comunale şi zonale vor fi sprijinite în deschiderea şi dotarea sediilor proprii.

     VI. STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIUNII * In continuare, termenii „organ, organe” se vor înlocui cu „structură, structuri”.

     Art.22 (1) Uniunea are următoarele structuri de condu¬cere:

a) adunarea generală a organizaţiei locale;

b) conferinţa comunală şi zonală;

c) Con¬gresul sau Conferinţa pe ţară stabileşte şi funcţia de expert financiar, care exercită şi prerogativele comisiei de cenzori;

(2) Conduceri ale structurilor de la alin. (1):

a) consiliile de conducere ale organizaţiilor locale, comunale şi zonale se aleg de adunări¬ generale şi conferinţe comunale şi zonale;

b) birourile executive ale acestora sunt compuse din 3-5 membri: preşedinte, secretar şi de la unul până la trei membri;

c) Consiliul coordonator al UCR - ales de Congres sau Conferinţă pe ţară;

(3) Biroul Executiv al Consiliului Coordonator se compune din:

a) preşedinte;

b) secretar general;

c) 3 vicepreşedinţi;

(4) Funcţia comisiei de cenzori va fi exercitată de către un expert financiar angajat pe bază de convenţie civilă, conform legilor în vigoare;

(5) Comisiile de lucru pe probleme sunt compuse din:

a) preşedinte;

b) 2 membri.

(6) Natura comisiilor se stabileşte de către Consiliul Coordonator în prima şedinţă ordinară în care se aleg şi membrii acestora, cu respectarea reprezentării tuturor subdiviziunilor.

     Art.23 Atribuţiile şi modul de alegere a structurilor de conducere:

(1) Adunarea generală este structura de conduce¬re a organizaţiei locale şi are următoarele atribuţii:

a) adoptă hotărâri de primire şi excludere a membrilor săi;

b) aprobă rapoarte, programe şi măsuri privind activi¬tatea proprie, conforme cu scopurile comune ale Uniunii;

c) adoptă decizii privind modul de realizare a propriilor programe;

d) alege structura proprie de conducere cu majoritate simplă prin vot secret;

e) alege consiliul propriu de conducere; pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte se depun candidaturi şi se aleg prin vot secret, iar pentru funcţiile de membri şi secretar se fac propuneri şi se aleg prin vot deschis;

f) desemnează delegaţii pentru structurile ierarhic superioare;

g) Adunarea generală ordinară se convoacă de către consiliul de conducere, o dată pe an, de re¬gulă în luna decembrie, cu trei zile înainte şi cu proiectul ordinei de zi, iar cea extraordinară se convoacă la cerere şi pe baza hotărârii consiliului de conducere care se adoptă cu o majoritate de 2/3;

(2) Conferinţa comunală sau teritorială:

a) este structura organizaţiei comunale sau teritoriale;

b) se compune din delegaţii desemnaţi de organiza¬ţiile locale (1 delegat la 3-15 membri), minim 31 şi maxim 61 de delegaţi:

c) adoptă rapoarte de activitate, programe şi măsuri de activitate proprii, conforme cu scopurile comune ale Uniunii;

d) ia hotărâri asupra modului de îndeplinire a programelor proprii şi a organizaţiilor locale;

e) cu majoritate simplă şi prin vot secret alege consiliul de conducere, care se compune din preşedinte, vice¬preşedinte, secretar şi 2 membri;

f) alege consiliul de conducere propriu prin depunerea de candidaturi pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte, cu vot secret, iar pentru funcţiile de membri, de la 2 la 5 membri şi un secretar se fac propuneri şi se aleg cu vot deschis;

g) desemnează delegaţii pen¬tru Conferinţa pe ţară prin aplicarea unuia din criteriile care se aplică pentru reprezentarea la Conferinţa pe ţară;

h) înregistrează candidaturile pentru funcţiile de preşedinte şi secretar general al UCR pentru a le recomanda, în numele organizaţiei comunale, Conferinţei pe ţară, stabilind şi locul pe care-l ocupă fiecare candidat, prin vot secret;

i) candidaturile depuse pentru funcţia de preşedinte şi secretar general trebuie să fie însoţite de:

-declaraţia autentificată de notar public precum că această persoană nu este membru al unei alte organizaţii etnice sau a unei formaţiuni politice;

-nominalizarea scrisă a doi până la trei delegaţi care-i susţin în scris candidatura;

j) pentru a fi validaţi de comisia de propuneri, candidaţii vor depune o declaraţie la începutul Conferinţei pe ţară. În declaraţia autentificată de un notar public, respectivul candidat va declara că nu face parte dintr-o altă organizaţie etnică sau politică. Declaraţia va fi însoţită şi de nominalizarea în scris a doi până la trei susţinători, precum şi de un program-proiect prin care se va motiva candidatura;

k) conferinţa extraordi¬nară se convoacă de aceeaşi structură, pe baza hotărârii adoptate cu o majoritate de 2/3;

(3) Conferinţa pe ţară :

a) Este structura supremă de conducere a Uniunii Croaţilor din România.

b) Modul de convocare:

- Conferinţa pe ţară se convoacă prin hotărâre, de către Consiliul Coordonator al UCR o dată la patru ani, cu 20-25 de zile înainte de data ţinerii.

c) hotărârea va cuprinde proiectul ordinei de zi, elaborat şi aprobat de structura emitentă, precum şi alte structuri de organizare a conferinţei prevăzute în acest scop;

d) Conferinţa pe ţară extraordinară se con¬voacă de către Consiliul Coordonator în baza hotărârii adoptate cu o majoritate de 2/3, sau la propunerea comisiei de cenzori, cu 10-15 zile înainte de data susţinerii;

e) cvorumul ce trebuie întrunit este de 2/3 din numărul total al delegaţilor desemnaţi. În caz contrar, conferinţa se amână cu 3-10 zile, iar la al doilea termen conferinţa va avea loc indiferent de numărul delegaţilor prezenţi;

f) Modul de reprezentare şi organizare a conferinţei:

- reprezentarea organizaţiilor locale, comu¬nale şi teritoriale se va face prin respectarea prin¬cipiului democratic, prin asigurarea reprezentării proporţionale după aplicarea unuia din următoare¬le criterii:

1) după numărul de persoane pe care-l repre¬zintă organizaţia locală:

- 1 delegat pană la 150 de persoane, dar nu mai puţin de 50 de persoane;

2) după numărul de membri rezultat din evidenţa organizaţiilor locale:

- un delegat de la 11 până la 20 de membri;

- un delegat la coeficientul stabilit după numărul maxim de delegaţi care pot fi desemnaţi (numărul total de membri pe UCR, împărţit la 101).

3) coeficientul de reprezentare se stabileşte după numărul de voturi dat UCR-ului la alegerile locale;

4) coeficientul de reprezentare se stabileste după numărul de voturi date listei UCR-ului la alegerile generale;

5) de aplicarea unuia din criteriile de mai sus hotărâşte, la propunerea Biroului Executiv, Consiliul Coordonator al UCR.

6) numărul delegaţilor desemnaţi pentru con¬ferinţă nu poate fi mai mic de 41, dar nici mai mare de 101;

7) desemnarea delegaţilor se face de către adunările generale ale organizaţiilor locale, sau conferinţe comunale sau teritoriale, dependent de structura lor numerică;

8) Pe lângă delegaţii desemnaţi la Conferinţă mai participă:

a) membrii Consiliului Coordonator indife¬rent dacă sunt desemnaţi sau nu;

b) membrii de onoare ai Uniunii;

c) deputatul sau senatorul Uniunii;

9) Cu prilejul organizării şi convocării Confe¬rinţei pe ţară, Consiliul Coordonator al UCR nu¬meşte o comisie organizatorică proporţional re¬prezentată, de la 3 până la 5 membri, care va veri¬fica modul de reprezentare şi de elaborare a documentelor conferinţei, iar cu 5 zile înainte de ţinerea conferinţei va prezenta un ra¬port Consiliului Coordonator privind stadiul pregătirii acestora.

10) În cazul în care din raport ar rezulta că nu sunt îndeplinite toate condiţiile pentru desfăşurarea Conferinţei, Consiliul Coordonator poate amâ¬na data acesteia de la 5 până la 10 zile, nefiind permisă o altă amânare.

(4) Atribuţiile Congresului sau Conferinţei pe ţară:

a) Dreptul la vot îl au delegaţii desemnaţi, membrii de onoare, depu¬tatul şi senatorul Uniunii;

b) Conferinţa pe ţară aprobă şi adoptă cu majorita¬te simplă:

- dările de seamă ale Consiliului Coordo¬nator;

- programele cadru şi direcţiile de acţiune ale Uniunii;

- statutul Uniunii, modificările şi completările acestuia;

- propunerile comisiilor sau persoanelor, conforme cu obiectivele generale ale Uniunii;

- hotărârile privind modul de acţiune pen¬tru realizarea obiectivelor din Program, precum şi modul de acţiune al Uniunii faţă de politica statu¬tului privind minorităţile naţionale, relaţiile Uniunii faţă de alte organizaţii politice şi etnice sau instituţii, precum şi persoanele fizice şi juridice;

c) Conferinţa pe ţară alege preşedintele, secretarul general, din lista validată cu propunerile pentru funcţiile de preşedinte şi secretar general şi lista de propuneri cu membrii Consiliului Coordonator, astfel:

- alege, din lista candidaturilor depuse, pe preşedintele UCR-ului prin vot secret cu majoritate simplă - alege, din lista candidaturilor depuse, pe secretarul general al UCR-ului prin vot secret cu majoritate simplă

- validează lista cu candidaţii propuşi pentru membrii Consiliului Coordonator al UCR-ului, prin vot deschis cu majoritate simplă;

- la prima şedinţă a Consiliului Coordonator se stabileşte Biroul Executiv al Consiliului Coordonator pe baza prevederilor prezentului statut, a trei vicepreşedinţi din rândul membrilor validaţi.

(5) Atribuţiile conducerilor organizaţiilor locale, comunale şi teritoriale:

a) activează în domeniul realizării deciziilor adunării generale, re¬spectiv a conferinţei comunale sau teritoriale şi este compus din 5 până la 7 membri;

b) adoptă hotărâri privind :

- acţiunile operative în vederea realizării programului propriu ;

- primirea şi excluderea membrilor;

- folosirea fondurilor financiare proprii;

- coordonarea activităţii comisiilor proprii pe probleme.

c) se întruneşte lunar, sau ori de câte ori este nevoie, cu cvorumul de 2/3;

d) adoptă decizii cu majoritate simplă;

e) propune Consiliului Coordonator acordarea de insigne şi premii membrilor cu merite deosebite;

Consiliul de conducere al organizaţiilor comunale şi teritoriale se alege prin vot deschis cu simpla majoritate, iar propunerile le fac delegaţii organizaţiilor locale, proporţional cu ponderea numerică a fiecăruia, în timp ce preşedintele, vice¬preşedintele şi casierul se aleg prin vot secret cu majoritate simplă;

(6) Atribuţiile Consiliul Coordonator al UCR:

a) acţionează în următoarele domenii:

- Coordonează activitatea Uniunii între două Conferinţe pe ţară privind activitatea consiliilor de con¬ducere ale organizaţiilor locale şi comunale în atingerea obiectivelor comune;

- dezbate şi ia decizii în toate problemele vitale în care acţionează UCR;

- adoptă decizii, rapoarte şi propuneri pentru modificarea şi completarea programelor şi statutului, pe care le prezintă spre aprobare Con¬ferinţei pe ţară;

b) - decide asupra modului de colaborare cu alte organizaţii, instituţii şi persoane oficiale, conform principiilor Uniunii;

- stabileşte şi aprobă activitatea finan¬ciară proprie ca şi obiectivele prioritare care vor fi realizate prin subvenţiile de la buget, conform desti¬naţiei prestabilite şi a reglementărilor administraţiei financiare a Guvernului României;

- convoacă, elaborează proiectul ordinei de zi şi organizează Conferinţa pe ţară;

- se întruneşte trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, şi adoptă decizii cu cvorumul simplu şi cu majoritate simplă;

- aprobă componenţa Biroului Executiv în conformitate cu prevederile statutare;

- propune candidaţii pentru structurile legis¬lative şi guvernamentale pe care le aprobă Confe¬rinţa pe ţară;

- stabileşte componenţa şi coordonează activitatea comisiilor de lucru;

(7) Alegerea Consiliului Coordonator:

a) candidaţii pentru membrii Consiliului Coordonator al UCR se propun de către delegaţii organizaţiilor locale sau comunale, respectiv teri¬toriale după algoritmul care se va stabili dependent de numărul delegaţilor convocaţi şi pe baza procentului de reprezentare conform criteriilor stabilite în prezentul statut; printre candidaţii propuşi vor fi şi preşedinţii consiliilor comunale sau teritoriale;

b) nu pot fi propuşi ca şi candidaţi membrii care nu au împlinit stagiul de doi ani de la pri¬mire;

c) candidaţii propuşi se aleg prin vot secret cu majoritate simplă, în baza listei propuse de organizaţiile comunale, teritoriale şi locale;

d) Candidaturile propuse şi validate pentru funcţiile de preşedinte şi secretar general se aleg prin vot secret cu majorita¬te simplă pe buletine separate;

e) aprobă şi alege prin vot secret candidaţii propuşi de conducerea organizaţiei comunale respective, pentru completarea locurilor rămase vacante între două legislaţii.

(8) Biroul Executiv

a) este structura executivă a Consiliului Coordonator al UCR:

b) activează în direcţia realizării pro¬gramelor periodice ale Consiliului Coordonator;

c) decide asupra modului de realizare a programului UCR;

d) coordonează activitatea administra¬tivă, financiară, culturală, în domeniul învăţământului şi cultului prin intermediul comi¬siilor;

e) promovează şi întreţine relaţii cu structurile guvernamentale, cu organizaţii şi ins-tituţii pe plan intern şi extern;

f) sprijină activitatea editorială şi publi¬cistică a Uniunii;

g) se întruneşte lunar cu cvorumul de 2/3 şi adoptă decizii cu majoritate simplă;

h) componenţa şi competenţe:

- componenţa Biroului Executiv o aprobă Consiliul Coordonator conform art.22, lit.f, din prezentul statut;

- preşedintele şi secretarul general al Bi¬roului Executiv este preşedintele şi secretarul ge¬neral al UCR;

- împreună reprezintă Uniunea în relaţiile cu per¬soanele fizice si juridice;

- acţionează în numele Uniunii în con¬cordanţă cu prevederile prezentului Statut, a pro¬gramului şi principiilor de bază ale UCR;

- întreaga lui activitate este direcţionată spre realizarea scopurilor stabilite prin programe¬le, deciziile şi prevederile statutare ale Uniunii;

- numeşte personalul auxiliar şi de spe¬cialitate în conformitate cu prevederile legii;

- coordonează direct activitatea subdivi¬ziunii zonale care i-a propus şi reprezintă interese¬le acesteia;

- trei vicepreşedinţi care sunt de regulă şi preşedinţii consiliilor comunale sau teritoriale;

- membrii Biroului Executiv participă la propunerea, adoptarea şi realizarea programelor, deciziilor şi măsurilor Bi¬roului Executiv şi ale programelor proprii, cu obligaţia de a respecta prevederile Statutului şi ale Programului -cadru;

- încălcarea acestei obligaţii se consideră abatere disciplinară gravă, care se sancţionează conform art. 18, „a”, prg.5;

(9) Comisiile:

Comisia de cenzori se înlocuieşte cu auditul în convenţie.

Comisiile de lucru:

a) Comisiile de lucru sunt structuriel consulta¬tive pe lângă consiliile de conducere ale Uniunii, care le numesc şi care acţionează în domeniile învăţământului, culturii, activităţilor organizato¬rice, cu tineretul şi femeile, în domeniul economic, financiar ş.a;

b) Atribuţiile comisiilor de lucru:

- cercetarea şi direcţionarea activităţilor în domeniul în care activează;

c) Conducerea comisiilor de lucru:

- fiecare comisie îşi alege un preşedinte;

Pe lângă consiliile de conducere ale structurilor organizatorice, activează următoarele comisii, care se aleg din rândul membrilor structurilor respective:

- învăţământ, cultură şi mass-media;

- tineretului, sportului şi turismului;

- femeilor;

- organizatorică şi legislativă;

- administrativă şi social-economică;

- financiară.

(10) Incompatibilităţi:

- un membru ales sau desemnat al UCR se va abţine de a-şi exprima votul valabil pentru o altă persoană, care are calitatea de soţ sau rudă, de până la gradul II, cu acesta şi care candidează la una din funcţiile de conducere sau de reprezentare prevăzute în statut, dată fiind în acest caz, starea de incompatibilitate sau de conflict de interese a votantului cu cel care candidează.

     Art.24 Activitatea administrativ-gospodărească - Biroul Executiv o va desfăşura prin comisiile ad¬ministrativă şi financiară ale Consiliului Coordonator al Uniunii, care vor activa pe baza unui regulament propriu.

     VII. MIJLOACE MATERIALE Şl FINAN¬CIARE ALE UCR VENITURI Şl CHELTUIELI

     Art.25 (1) Mijloacele materiale ale UCR sunt:

-imobile (clădiri, baze sportive etc.);

-mijloace fixe (mijloace de transport, apara¬tură tehnică etc.);

(2) Mijloacele financiare ale UCR-ului sunt:

-băneşti, în lei şi în valuta străină;

-cecuri bancare, devize de credit, părţi socia¬le, etc;

     Art.26 Veniturile UCR-ului provin din:

- taxe de înscriere şi cotizaţii;

- contribuţii voluntare sau donaţii ale per¬soanelor fizice şi juridice;

-subvenţii financiare;

-din vânzări de bilete de la diferite manifest¬ări şi programe;

-din diferite prestări de servicii prevăzute în Codul CAEN;

-din sponzorizări;

-din veniturile unităţilor comerciale proprii şi/sau din venituri provenite din activitatea comercială în spaţii proprii puse la dispoziţia persoanelor autorizate;

- din activităţi de transport de persoane şi/sau de altă natură prin autorizarea mijloacelor proprii pentru uz intern şi internaţional şi/sau în serviciul public;

-din părţile sociale;

-din activitatea editorială (vânzări de cărţi, publicaţii etc.);

- din alte activităţi economice directe.

     Art.27 (1) Cheltuielile UCR-ului se vor efectua în următoarele scopuri:

- pentru programele de învăţământ, cercetare, ştinţifice şi cultural-artistice;

- pentru sprijinirea acţiunilor iniţiate de formaţii artistice de amatori, grupuri folclorice de amatori, alte grupuri de amatori care promovează specificul etnic croat şi întreţin schimburi culturale cu structuri similare din ţară şi străinătate, care recunosc că activează sub egida UCR-ului prin statutul propriu sau printr-un protocol autentificat juridic;

- pentru organizarea şi dotarea unor formaţiuni artistice profesionale sau semiprofesionale, reprezentative pentru comunitatea croată cu statut de structura finanţată din bugetul UCR;

- pentru programele artistice şi sportive;

- pentru susţinerea participării la campionatele sportive ale formaţiunilor de amatori de diverse ramuri sportive, care recunosc prin statutul propriu că activează sub egida UCR-ului;

- pentru susţinerea formaţiunilor sportive reprezentative selecţionate în vederea participării la intreceri în ţară şi străinătate;

- pentru procurarea de mobilier, alte obiecte şi instrumente de birou;

- pentru salariile angajaţilor şi a indemnizaţiei colaboratorilor, potrivit legislaţiei financiare;

- pentru plata chiriei, a iluminatului şi a încăl¬zitului;

- pentru procurarea furniturilor de birou;

- pentru reparaţii capitale şi parţiale, precum şi lucrări de întreţinere ale imo¬bilelor, mobilierului, aparaturii din dotare şi ale mijloacelor fixe din patrimoniul UCR;

- pentru deplasări în ţară şi în străinătate în interesul Uniunii;

- pentru diferite invenţii şi ajutoare sociale;

- pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiei

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit bugetu¬lui anual adoptat şi se aprobă de către preşedintele şi/sau secretarul general al Uniunii prin respectarea procedurilor financiare privind cheltuielile.

     Art.28 Cheltuielile care se fac din buget se aprobă de către Biroul Executiv pe baza devizelor estima¬tive de cheltuieli.

     Art.29 Taxa de înscriere a membrilor şi cotizaţia lunară sau anuală, stabilesc adunările generale sau consiliile comunale.

     Art.30 Organizaţiile locale, indiferent dacă sunt sau nu persoană juridică, achită 30% din veniturile realizate din taxe de înscriere şi cotizaţii, în contul special al Uniunii, iar serviciul contabil are obliga¬ţia de a purta evidenţa fondurilor depuse pentru fiecare zonă.

     Art.31 Structurile de conducere ale unităţilor eco¬nomice care sunt proprietatea Uniunii, se numesc de către Biroul Executiv, iar angajarea personalu¬lui se va face pe baza regulamentului intern apro¬bat de Consiliului Coordonator al UCR.

     VIII. PROPUNEREA Şl ALEGEREA CANDIDAŢI¬LOR PENTRU STRUCTURILE LEGISLATIVE

     Art.32. (1) Listele candidaţilor pentru consiliile locale le¬gislative se propun, proporţional cu numărul electoratului şi pe baza tradiţiilor statornicite, ori alternativ pe lo-calităţi, de către consiliile de conducere ale orga¬nizaţiilor locale şi se validează de către conferinţa comunală sau zonală cu cvorum de 2/3, prin vot deschis şi cu majoritate simplă.

(2) Pentru funcţia de primar se depun candidaturi cu cel puţin 10 luni înainte de alegerile locale în cadrul conferinţei comunale, care prin vot secret stabileşte locul pe care-l ocupă fiecare candidat şi îl face cunoscut prin presă şi alte mijloace. Desemnarea finală a candidatului pentru funcţia de primar se face de către Biroul Executiv lărgit cu membrii conducerilor organizaţiilor locale.

(3) Lista candidaţilor pentru funcţia de consilier judeţean, pentru zona Caraş-Severinului, va fi de la 1 până la cel mult 3 candidaţi şi se întocmeşte prin candidaturile depuse de cele două comune şi se aprobă de către Consiliul Coordonator prin vot secret. Pentru zo¬na Timişului propune şi aprobă consiliul de con¬ducere al acestei zone.

Primul candidat pe listă pentru Consiliul Judeţean în zona Caraşovei se propune alternativ de cele două comune: prima propune comuna Lupac, apoi Caraşova. În cazul în care candidatul nu este ales, ordinea propunerii se repetă. Pentru zo¬na Timişului propune şi aprobă consiliul de con¬ducere al acestei zone.

(4) Pentru funcţia de deputat în Parlamentul României se depun candidaturi la Consiliul Coordonator care, după ce le aprobă, le propune Conferinţei spre a le aproba şi de a stabili primul candidat de pe listă prin vot secret.

     IX. DISPOZIŢII FINALE Şl TRANZITORII

     Art.33 Decizia de excludere sau desprindere a unei subdiviziuni teritoriale sau a organizaţiei locale, o adoptă numai Conferinţa pe ţară cu un cvorum de 2/3 şi prin vot secret, cu o majoritate de 4/5.

     Art.34 UCR încetează a fiinţa:

- prin hotărârea Conferinţei pe ţară a UCR care întruneşte cvorumul de 3/4, prin vot secret cu o majoritate de 4/5;

- prin hotărârea legii constituţionale a statu¬lui român.

     Art.35 În cazul încetării fiinţării UCR-ului, pro¬prietatea imobilă rămâne zonei în care este amplasată ca bun al comunităţii civile, iar mijloacele fixe şi de inventar trec, proporţional cu contribuţia şi componenţa numerică a membrilor, ca şi bunuri ale comunităţii civile din zonele Caraşovei şi Timişu¬lui, în patrimoniul asociaţiilor cultural-artistice care au statut de persoane juridice de utilitate publică.

     Art.36 Limba oficială folosită de Uniune este română şi croată.

     Art.37 Prezentul Statut este aprobat prin Încheierea Judecătorească nr. 20 din 18 iunie 1991 a Judecătoriei Locale Reşiţa. A fost completat de Congresul al III-lea în 1994; de Congresul al IV-lea din 1996; de cea de a V-a Conferinţă din 2001; de cea de-a VI-a Conferinţă pe ţară din 2007, de cea de-a VII-a Conferinţă pe ţară din 2011, şi de Conferinţa Extraordinară din 2012.

     Art.38 Modificările şi completările Statutului intră în vigoare de la data adoptării acestora.

Caraşova, 20 octombrie 2012.

     Comisia legislativă

     Pentru conformitate,

     PREŞEDINTE,

     prof. Mihai Radan